புனிதபூமி இணையதளம் பக்கங்கள் வடிவமைத்து வருகின்றோம்.

806

புனிதபூமி இணையதளம் பக்கங்கள் வடிவமைத்து வருகின்றோம்.

காரணம் தாயகத்தில் நடைபெற்ற இனப்படுகொலையில் ஆதாரங்கள்.

தமிழில் பிரெஞ்சில் ஆங்கிலத்தில் மற்றும் டொச்சில் பல மொழிகளிலும் பதிவேற்ற உள்ளோம் அதன் காரணமாக சில பக்கங்கள் மாற்றமாக இருக்கும்.